•   Piątek, 21 czerwca 2024
Energia elektryczna

Grupa INTER RAO Lietuva ogłasza wyniki finansowe za 2019 r.

Drugi najlepszy rok od debiutu INTER RAO LIetuva na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, ze wzrostem przychodów i zysków r/r

  • Wolumen sprzedaży energii elektrycznej wzrósł w 2019 r. do 8 539 GWh, w porównaniu z 6 235 GWh w 2018 r. 
  • Przychody ze sprzedaży osiągnęły 317,0 mln euro, w porównaniu z 288,3 mln euro w 2018 r., dzięki większej ilości sprzedanej energii elektrycznej i wyższym cenom w systemie Nord Pool.
  • Zysk brutto Grupy w 2019 r. wzrósł do 24,5 mln euro z 22,7 mln euro w 2018 r. 
  • Zysk operacyjny wzrósł do 15,2 mln euro w porównaniu z 14,9 mln euro rok wcześniej.
  • Zysk netto Grupy wyniósł 17,6 mln euro wobec 11,5 mln euro w 2018 r.
  • EBITDA Grupy osiągnęła 22,4 mln euro, a marża EBITDA wzrosła do 7,1%. 
  • Produkcja energii elektrycznej przez farmę wiatrową Vydmantai wzrosła o 28,4% r/r, w związku z lepszymi warunkami wiatrowymi.
  • Wolumen obrotu energią elektryczną w Polsce wyniósł 1 558 GWh w porównaniu z 330 GWh w 2018 r. 

– Zanotowaliśmy drugie najlepsze wyniki finansowe Grupy INTER RAO Lietuva na przestrzeni ostatnich pięciu lat. Wzrost wolumenu obrotu energią elektryczną z 6 235 GWh do 8 539 GWh to przede wszystkim efekt wzrostu sprzedaży na rynku litewskim i polskim. Dzięki lepszym warunkom wiatrowym niż sugerowała szacowana długoterminowa średnia, odnotowaliśmy jeden z najlepszych wyników farmy wiatrowej Vydmantai od rozpoczęcia jej działalności w 2006 roku: wolumen energii elektrycznej wytworzonej przez farmę wiatrową wyniósł 64 GWh. Grupa osiągnęła 7,72% rentowności brutto, a zysk netto Grupy wzrósł do 17,6 miliona euro. W ciągu minionego roku marża zysku netto wzrosła z 3,97% do 5,57%, a Grupa wypracowała zysk netto w wysokości 0,88 EUR na akcję – powiedział Giedrius Balčiūnas, dyrektor generalny INTER RAO Lietuva.

Przychody ze sprzedaży

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wzrosły w 2019 r. o prawie 10% r/r do 317 mln euro. Wzrost ten wynikał z wyższych wolumenów obrotu energią elektryczną (8 539 GWh w 2019 r. w porównaniu z 6 235 GWh w 2018 r.), pomimo niższych cen w systemie Nord Pool. Średnia roczna cena energii elektrycznej w 2019 r. w litewskiej strefie Nord Pool Spot wyniosła 46,08 euro/MWh w porównaniu do 50,00 euro/MWh w 2018 r., co oznacza spadek o 7,8% r/r.

Przychody ze sprzedaży wyprodukowanej energii elektrycznej wyniosły 5,6 mln euro w 2019 r., co stanowi wzrost o 28,3% r/r. Wzrost produkcji energii elektrycznej osiągnięty był głównie dzięki lepszym warunkom wiatrowym na terenie farmy wiatrowej Vydmantai. Średnia prędkość wiatru na tym obszarze w 2019 r. wyniosła 6,5 m/s w porównaniu z 5,9 m/s w 2018 r.

W 2019 r. Grupa wypełniła wszystkie swoje zobowiązania kontraktowe i dostarczyła klientom energię elektryczną po cenach uzgodnionych w umowach. Energia elektryczna była dostarczana klientom bez opóźnień czy zakłóceń. Spółka pozostaje zaufanym kontrahentem i wiarygodnym dostawcą energii elektrycznej. Baza klientów Grupy INTER RAO Lietuva zmniejszyła się z 1 453 na koniec 2018 r. do 965 na koniec 2019 r.

Dochody

Skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży wzrósł w 2019 r. o 7,7% i osiągnął poziom 24,5 mln euro (wobec 22,7 mln euro w 2018 r.). Marża brutto ze sprzedaży nieznacznie spadła w 2019 r. do 7,7% z 7,9% w 2018 r., niemniej pozostała na satysfakcjonującym poziomie.

Skonsolidowany zysk operacyjny wzrósł w 2019 r. do 15,2 mln euro, wobec 14,9 mln euro w 2018 r. Marża operacyjna Grupy wyniosła 4,8%, w porównaniu z 5,2% rok wcześniej. 

W ujęciu segmentowym, ze względu na lepsze warunki meteorologiczne na obszarze farmy wiatrowej Vydmantai, segment wytwarzania energii zwiększył swój udział w zysku operacyjnym Grupy do poziomu 17,5% z 9,6% rok wcześniej, mimo iż odpowiada on zaledwie za 1,8% przychodów Grupy.

Skonsolidowany zysk przed opodatkowaniem oraz zysk netto Grupy za 2019 r. wzrosły r/r i wyniosły odpowiednio 19,5 mln euro oraz 17,6 mln euro. Marża netto Grupy wyniosła 5,6% (wobec 4,0% rok wcześniej).

W 2019 r. Grupa wypracowała 0,88 euro zysku na jedną akcję (0,57 euro w 2018 r.).


INTER RAO Lietuva to czołowa grupa działająca na rynku energii elektrycznej w krajach bałtyckich i jeden z największych niezależnych dostawców energii elektrycznej na Litwie. Spółka handluje energią elektryczną na wiodącej europejskiej giełdzie energii Nord Pool, jest właścicielem jednej z największych farm wiatrowych na Litwie oraz dostarcza energię elektryczną największym przedsiębiorstwom w regionie bałtyckim na podstawie umów bilateralnych. Grupa poszerza swoją aktywność w Polsce, na Łotwie i w Estonii. 

Na początku 2014 r. spółka zależna INTER RAO Lietuva – IRL Polska Sp. z o.o. – uzyskała zezwolenie na handel energią elektryczną w Polsce. 22 maja 2014 r. rozpoczęła handel energią elektryczną na Towarowej Giełdzie Energii.

INTER RAO Lietuva aktywnie uczestniczy również w detalicznym rynku energii – jest jednym z największych niezależnych dostawców na Litwie oraz rozwija działalność na Łotwie i w Estonii. Grupa rozpoczęła sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców końcowych na Łotwie w pierwszej połowie 2012 r., po czym na Litwie w lipcu 2012 r., a w Estonii od 2013 r.

Od grudnia 2012 r. akcje AB INTER RAO Lietuva są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 

Zobacz również

Komentarze (0)

Zostaw komentarz ⇾